Przedszkole w naszej wsi

 

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” razem z 4 partnerskimi gminami: Lubiewo, Rogowo, Rypin i Tuchola rozpoczyna od 01.08.2011 roku realizacje dwuletniego projektu pt: „Przedszkole w naszej wsi ” który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie ogłoszonego w 2010 r  przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt ten jest rozszerzeniem obszarowo działań fundacji związanych z promocją i upowszechnieniem  edukacji przedszkolnej na obszarach gmin wiejskich. W projekcie tym powstanie 15 bezpłatnych punktów przedszkolnych działających od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Do każdego punktu zapiszemy maksymalnie 19 dzieci w wieku 3-5 lat. W przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo mają dzieci starsze, one bowiem najpilniej potrzebują osiągnięcia gotowości szkolnej.  Zapisy dzieci proszę dokonywać w gminie lub w fundacji w Toruniu tel. 56-622-15-85. Dzieci zostaną objęte edukacją przedszkolną przez: nauczyciela prowadzącego, logopedę i nauczyciela języka angielskiego. Nauczycieli zatrudni fundacja, natomiast osobę do pomocy nauczyciela prowadzącego zatrudni gmina.
Praca nauczycieli będzie wspomagana i nadzorowana przez dyrektora pedagogicznego fundacji. Nadzór pedagogiczny i kontrole będą sprawowane również przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nauczyciele będą zobowiązani do dokumentowania swojej pracy i składania szczegółowych sprawozdań po każdym semestrze.
W punktach realizowana będzie obowiązująca w programach nowa podstawa programowa, a obowiązującym programem jest program wychowania przedszkolnego pt: „Dobry Start Przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej- Woźniak.
Jednym z priorytetów projektu jest ścisła współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość monitorowania postępów dziecka. W projekcie przewidywane są zajęcia otwarte dla rodzica/opiekuna, w trakcie których będzie mógł obserwować pracę swojej pociechy w różnych sytuacjach edukacyjnych. Indywidualne lub grupowe zajęcia otwarte dla rodziców zorganizują również logopedzi.

W projekcie planowane są  np:

 - 4 jednodniowe wycieczki edukacyjne dla wszystkich dzieci do różnych ciekawych miejsc w   województwie kujawsko-pomorskim                                                                                                                                             
- 120 spotkań pt „ Tata czyta „
-  60  spotkań integracyjnych w każdym punkcie po 4 spotkania w projekcie przez 2 lata trwania projektu                                    
- 28 spotkań z kulturą ( koncerty  muzyczne i przedstawienia teatralne) po 7 spotkań w całym projekcie w każdej z czterech gmin partnerskich przez 2 lata trwania projektu

Zapraszamy rodziców do zapisywania dzieci do bezpłatnych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2011/2012