Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci - II edycja

 

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” razem z 12 partnerskimi gminami: Dąbrowa Chełmińska, Drzycim, Cekcyn, Chełmno, Inowrocław, Lniano, Radomin, Śliwice, Świekatowo, Unisław, Wąpielsk i Zławieś Wielka, złożyła w marcu 2009 r. wniosek pt: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci – II edycja” na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2009 organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wniosek jest kontynuacją projektu, który fundacja realizuje obecnie z tą różnicą że - ze względu na duże zainteresowanie w środowisku gmin wiejskich - obszar projektu został powiększony z 8 gmin do 12 gmin. Wójtowie 4 nowych gmin zgłosili do fundacji chęć udziału w projekcie finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Są to Wójtowie Gmin: Cekcyna, Inowrocławia, Radomina i Wąpielska, którzy tym samym zaświadczyli - podobnie jak Wójtowie Gmin: Dąbrowa Chełmińska, Drzycim, Chełmno, Lniano, Śliwice, Świekatowo, Unisław i Zławieś Wielka; będący już od roku w pierwszym projekcie – że pamiętają o losie najmłodszych mieszkańców i stworzyli im możliwości edukacji podobne jakie mają ich rówieśnicy w mieście. Już dzisiaj - w dniach otwierania nowego projektu - można wszystkim wyżej wymienionym Wójtom i Pracownikom gmin podziękować że zaangażowali się w działania, które czasem nie są łatwe, ale w partnerstwie z fundacją zostaną dobrze zrealizowane. Dzieci w przyszłości  zapewne same podziękują nam kiedyś same za rezultaty które w tym projekcie osiągniemy.  

Wniosek zajął 6 miejsce na liście rankingowej na ponad 40 podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Wniosek uzyskał dofinansowanie na okres dwóch lat. W projekcie weźmie udział grupa 920 dzieci zamieszkałych w 40 wsiach w/w gmin wiejskich. W ramach projektu będzie działało 46 punktów przez  3,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W punktach realizowana będzie obowiązująca w programach nowa podstawa programowa, a obowiązującym programem jest program wychowania przedszkolnego- „Dobry Start Przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej- Woźniak. 

Praca nauczycieli będzie wspomagana i nadzorowana przez dyrektora pedagogicznego fundacji oraz jego asystenta (specjalisty d/s. nadzoru pedagogicznego). Nadzór pedagogiczny i kontrole będą sprawowane również przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nauczyciele będą zobowiązani do dokumentowania swojej pracy i składania szczegółowych sprawozdań po każdym semestrze. 

Dodatkową ofertą edukacyjną skierowaną do uczęszczających do punktów przedszkolnych dzieci: 3, 4 i 5- letnich będzie terapia logopedyczna i język angielski. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą przez specjalistów, w formie najbardziej atrakcyjnej dla dzieci- zabawy. Prawidłowy proces komunikacji, jak również znajomość języka angielskiego, który jest „łaciną” współczesnej Europy, ułatwi zapewne  w przyszłości awans zawodowy i otworzy nowe możliwości naszym małym beneficjentom.

Jednym z priorytetów projektu jest ścisła współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość monitorowania postępów dziecka. W projekcie przewidywane są zajęcia otwarte dla rodzica/opiekuna, w trakcie których będzie mógł obserwować pracę swojej pociechy w różnych sytuacjach edukacyjnych. Indywidualne lub grupowe zajęcia otwarte dla rodziców zorganizują również logopedzi. 

W każdym punkcie, w ramach współpracy z poszczególnymi gminami pracować mogą absolwenci szkół średnich, pozyskani między innymi z urzędów pracy w celu odbycia stażu. Do ich zadań należeć będzie między innymi wspomaganie pracy nauczyciela, pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych, w czasie zajęć dydaktycznych, wycieczek i spacerów.

W projekcie planowane są również:

 - wycieczki edukacyjne dla dzieci do różnych ciekawych miejsc.
-  spotkania z kulturą, w ramach których dzieci będą miały kontakt  z muzyką i teatrem.