Regulamin

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCHCelem punktu przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 1

 

1. Punkt przedszkolny zapewni opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Stworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".
2. Punkt przedszkolny upowszechni wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
3. Wobec rodziny (opiekunów) punkt przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, między innymi pomoże w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, będzie informował na bieżąco o postępach dziecka, uzgodni wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w punktach przedszkolnych.

 

§ 2 

Punkty gminne są placówkami utworzonymi przez Fundację „Edukacyjne Drogi  Polek i Polaków”, która to:
1.zajmie się wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia do piątego roku życia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć  dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
2. prowadzić będzie bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie co najmniej podstawy programowej,
3.  prowadzić będzie działania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze dla dzieci od 3lat do 5 lat,
4.  przeprowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
5.  zatrudni nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych  przepisach,
6.  zapewni każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone  w Konwencji o Prawach Dziecka,
7. poprowadzi i przechowa dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3 

1. Czas pracy ośrodka przedszkolnego w ciągu roku wynosi:
1.1 dwanaście miesięcy z zachowaniem 30-dniowej przerwy letniej oraz zimowej, podczas której rodzice zapewniają dzieciom opiekę we własnym zakresie.

 

§ 4 

1. Czas pracy punktu przedszkolnego w ciągu tygodnia wynosi:
    Pięć dni dla dzieci zakwalifikowanych na pobyt realizacji podstawy programowej.

 

§ 5 

1. Czas pracy punktu przedszkolnego w ciągu dnia wynosi:
1.1 dla dzieci zakwalifikowanych na pobyt realizacji podstawy programowej 3,5 godz. zegarowe.

 

§ 6


1. Czas trwania zajęć:
1.1 godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,
1.2 zajęcia prowadzone dodatkowo, a w szczególności nauka języka angielskiego 0,5 godziny tygodniowo, zajęcia logopedyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka i wyniosą:
1.2.1 z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
1.2.2 z dziećmi w wieku 5 lat- około 30 minut. Nauczyciel logopeda pracować będzie poprzez terapię logopedyczną 1 godzinę tygodniowo.

 

          § 7

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest punkt przedszkolny obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
1. Liczba dzieci w punkcie przedszkola nie może przekraczać 20 dzieci.
2. Dyrektor punktu powierza poszczególne oddziały opiece jednemu nauczycielowi w przypadku dzieci realizujących podstawę programową.
3. Punkty przedszkolne, nie więcej jednak niż 30, mogą być zlokalizowane w różnych gminach, a Fundacja dyrektorowi punktów przedszkolnych stwarza warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi punktami.
4. W przypadku, kiedy w punkcie przedszkolnym jest reorganizacja ze względu na nieobecność nauczyciela, jest możliwe łączenie dzieci oraz ich dzielenie na terenie gminy, jednak nie więcej niż do 20 dzieci w punkcie oraz w czasie ferii, wakacji i przerw świątecznych.
5. Zajęcia te organizowane są na zasadzie dobrowolności.

 
§ 8

 

W ramach współpracy z właściwymi poradniami punkty przedszkolne będą udzielały dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

§ 9 

1. Punkty przedszkolne zorganizują zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
2. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii.
3. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi z zakresu logopedii wymagać będą zgody rodziców.
4. O zakończeniu zajęć logopedycznych z dzieckiem decyduje dyrektor, na wniosek rodziców lub nauczyciela logopedy.

 

§ 10 

Nauczyciel, któremu powierzono punkt, zobowiązany jest do:
1. Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
2. Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
3. Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren ośrodka przedszkolnego w zeszycie wyjść,
4. Sprawdzenia stanu liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
5. Nie organizowania wyjść z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,
6. Wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
7. Nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru,
8. Eliminowania z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
9. Natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia dyrektora,
10. Przygotowania wycieczki lub imprezy pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie poinformowania wychowanków o celu, trasie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa,
11. Przedłożenia dyrektorowi do zatwierdzenia karty wycieczki lub imprezy, zawierającej następujące dane:
a) Listę uczestników
b) Imię i nazwisko nauczyciela- kierownika wycieczki
c) Liczbę opiekunów
12. Dostosowanie stopnia trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności fizycznej i zdolności ćwiczących,
13. Zwolnienia dziecka w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne i powiadomienia o tym jego rodziców.
Punkty przedszkolne odpowiadają za dziecko od momentu powierzenia go nauczycielowi do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów).