Cele Fundacji

 

1.


Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wspierania istniejącego systemu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych ze  szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych między miastem a wsią.


2.


Prowadzenie żłobków na terenie całego kraju.


3.


Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na obszarze całego kraju


4.


Prowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich.


5.


Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz ułatwienia Polkom i Polakom przez ich całe życie podnoszenia wykształcenia formalnego i zapewnienia wszechstronnego rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych.


6.


Propagowanie rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego.


7.


Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego i promowanie odnawialnych źródeł energii.


8.


Propagowanie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia Polek i Polaków.


9.


Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wyrównywania statusu społeczno-zawodowego kobiet i mężczyzn.


10.


Propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i architektonicznego.


11.


Propagowanie tolerancji kulturowej i religijnej wobec mniejszości narodowych.